Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ người dùng thông qua các hình thức như đăng ký tài khoản, điền vào biểu mẫu, gửi email hoặc thông qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin liên quan khác.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ người dùng để cung cấp dịch vụ, xử lý thanh toán, phản hồi yêu cầu và cung cấp thông tin liên quan đến trang web.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ và cung cấp thông tin quảng cáo, khuyến mãi hoặc thông tin liên quan khác mà chúng tôi cho rằng có thể quan tâm cho người dùng.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi truy cập trái phép, mất mát, sử dụng, tiết lộ hoặc thay đổi.

  • Thông tin cá nhân chỉ được tiếp cận và xử lý bởi những người có nhu cầu công việc và được phép truy cập thông tin.
  • Chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng hoặc khi yêu cầu bởi pháp luật.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không nhận dạng được với các đối tác để cung cấp dịch vụ và cải thiện trang web của chúng tôi.